การจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

หลักสูตรนี้ กล่าวถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งโดยมาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี บรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคาม 

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงผู้บริหารและผู้จัดการสถานพยาบาล งานหยั่งธรณีหลุมเจาะ งานอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย หรือแม้แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสนใจพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

 

ทั้งนี้ หลักสูตรจะเป็นประโยชน์มากสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO หรือ Radiation Protection Officer: RPO) และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Protection Advisor: RPA) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะเหล่านี้มักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านนโยบายและวางแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย เนื่องจากมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ การจัดทำบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี การควบคุมการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO/RPO)
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางรังสี (RPA)
ภาพรวม

วัสดุกัมมันตรังสีถูกใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกทั้งในวงการแพทย์ อุตสาหกรรม การศึกษา วิจัย และเกษตรกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกผู้ไม่ประสงค์ดีใช้จากภายในและภายนอกนำวัสดุกัมมันตรังสีออกไปใช้ในทางที่ผิดจนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายได้ วัสดุกัมมันตรังสีจึงต้องได้รับการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นต้องมีศักยภาพในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ กล่าวถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งโดยมาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี บรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคาม และลดความเสี่ยงการเกิดเหตุที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเน้นถึงบทบาทที่สำคัญของวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยและแผนงานความน่าเชื่อถือของบุคคล ตลอดจนความสอดคล้องของความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

รหัสของโมดูล WINS-CPRSSM_TH
ฉบับที่ 1
จำนวนบทเรียน 7
วันที่พิมพ์ 1st October 2019
แนะนำประสบการณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ภาษาที่ใช้ได้ English, Spanish, Thai, Ukrainian
ระยะเวลาของการรับรอง 5 ปี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความเสี่ยง

มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามเหล่านั้น

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ รัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้รับใบอนุญาต ในด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

ระบบและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

มีความเข้าใจในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรการด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และเทคนิค

วัฒนธรรมความปลอดภัย

เรียนรู้เทคนิคในการจัดการและเสริมสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

การลดความเสี่ยง

เรียนรู้วิธีการอื่น ๆ ในการลดความเสี่ยง อาทิ การใช้เทคโนโลยีอื่นทดแทนวัสดุกัมมันตรังสี

ความน่าเชื่อถือของบุคคล

มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการประเมินและพัฒนาความน่าเชื่อถือของบุคคล เพื่อการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

การเลือกสั่งซื้อหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อหลักสูตรและการรับรองที่เหมาะสมกับตนเองได้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับสิทธิที่จำเป็นทั้งหมด ทั้งการเข้าถึงหลักสูตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ การนัดหมาย เข้าทดสอบ และรับประกาศนียบัตร ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากเลือกแพ็กเกจครบวงจร (Comprehensive package)

เข้าถึงหลักสูตรแบบออนไลน์ เรียนจากหนังสือเรียน รหัสเข้าสอบ รหัสเข้าสอบซ้ำ ราคา*
แพ็กเกจครบวงจร 750 EUR
เรียนแบบออนไลน์เท่านั้น 250 EUR
เรียนแบบออฟไลน์เท่านั้น 300 EUR
เรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 550 EUR
เรียนแบบออนไลน์และทดสอบ 450 EUR
เรียนแบบออฟไลน์และทดสอบ 500 EUR
ทดสอบเท่านั้น** 200 EUR
ทดสอบซ้ำท่านั้น*** 200 EUR

* อาจมีส่วนลดในบางช่วงเวลาและอาจร้องขอได้ก่อนการสั่งซื้อ

** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนในหลักสูตรมาก่อน

*** สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบตามนัดหมาย

ทุนฝึกอบรม

ทุนฝึกอบรมของเราครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมและจบหลักสูตรของหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพของ WINS Academy ผู้เรียนทั่วโลกที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีหรือผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ สามารถขอรับทุนฝึกอบรมดังกล่าวได้ เรามีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศอย่างเต็มที่ และมุ่งหวังว่าทุนฝึกอบรมดังกล่าวจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในวงการความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในทุกระดับ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม และการให้การรับรองในสายอาชีพ สมาชิก WINS สามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนฝึกอบรมได้และ WINS จะพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมต่อไป

 

แพ็กเกจของทุนฝึกอบรมประกอบด้วย การเข้าถึงหลักสูตรแบบออนไลน์ หนังสือเรียน และรหัสเข้าสอบ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ของการให้ทุน

สมัครทุนการศึกษา

เกี่ยวกับการสอบ

การสอบของ WINS Academy อยู่ในรูปแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ข้อสอบทุกข้อถูกจัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานสำหรับการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Standards for Educational and Psychological Testing) คัดเลือกและจัดเรียงแบบสุ่ม ข้อคำถามได้รับการพัฒนาและทบทวนโดยนักเทคโนโลยีทางการศึกษาและนักพัฒนาด้านการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อถามถามทั้งหมดมีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่มีความเอนเอียง

 

ผู้เรียนสามารถเข้ารับการทดสอบของ WINS Academy ได้ในประเทศที่มีศูนย์ทดสอบของ PearsonVUE หรือที่สามารถทดสอบโดย Pearson OnVUE เฝ้าดูแลแบบออนไลน์ได้ โดย PearsonVUE มีศูนย์ทดสอบอยู่ 6,000 แห่ง ใน 180 ประเทศ ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองและการรับรองแบบดิจิทัลจาก WINS Academy สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านจากนโยบายและขั้นตอนการทดสอบ และคู่มือการทดสอบแบบออนไลน์ของเรา

กำหนดการทดสอบ
รหัสแบบทดสอบ WINS-CPRSSM_TH
จำนวนคำถาม 60
ประเภทของคำถาม ประเภทของคำถาม
ระยะเวลาการทดสอบ 60 นาที
ระดับคะแนนที่ผ่านการประเมิน 65%
ผู้จัดสอบ Pearson VUE
ตัวเลือกการทดสอบ การทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบ/ออนไลน์ผ่านการคุมสอบทางไกล

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้ว ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ WINS Academy การรับรองแบบดิจิทัล และคำเชิญเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย WINS Alumni สำหรับการรับรองแบบดิจิทัลนั้น ท่านจะได้รับ ‘ตราดิจิทัล’ ที่แสดงเงื่อนไขการได้รับการรับรองและการสำเร็จหลักสูตร ในฐานะผู้ได้รับตรานี้ท่านสามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบถึงความสำเร็จของท่านได้ 

 

การขอรับการรับรองใหม่เป็นวิธีการแสดงเจตนารมณ์และความทุ่มเทในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การขอต่ออายุเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และยกระดับศักยภาพความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ขึ้นไปอีก การขอรับการรับรองใหม่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพผ่านการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ได้รับการรับรอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านจากหน้าการขอรับการรับรอง (Certification)

ต่ออายุการรับรอง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อทีมงาน WINS Academy